Financovanie

Mimoriadnou otázkou na schôdzach vlastníkov bytov býva rozhodovanie o rozsahu prác a ich cene. Pri kompletnej obnove treba počítať i s vyššími nákladmi, na ktoré je nevyhnutné nájsť správny spôsob financovania.

V súčasnosti sa ponúka viacero možností.

Najefektívnejšou variantou je podpora financovania obnovy bytových domov prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania ( ŠFRB ).

Podľa typov obnovy sa určuje úroková sadzba na úver do výšky 75% oprávnených nákladov z celkovej ceny diela na obdobie 20 rokov.

Typy obnovy:

  • Zateplenie bytového domu 1%
  • Odstránenie systémovej poruchy 1%
  • Výmena, alebo modernizácia výťahu 0,5%
  • Výmena spoločných rozvodov plynu, vody, kanalizácie a elektriny 0,5%
  • Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov 1%
  • Iná modernizácia bytového domu 2%

Úroková sadzba sa určuje na základe realizácie počtu typov obnov, napr. ak sa realizujú 3 a viac typov, určuje sa úroková sadzba vo výške najnižšej z hodnôt z vybraných typov zníženej o 0,5%.

Najideálnejšia forma financovania je teda, ak si vlastníci schvália taký rozsah prác, kde výsledná úroková sadzba môže dosiahnuť 0% na 75% oprávnených nákladov z ceny diela. Ostatnú časť je možné čerpať z vlastných zdrojov, prípadne dofinancovať prostredníctvom úveru z komerčných bánk, ktoré v súčasnosti poskytujú veľmi výhodné úrokové sadzby.